سی دی های حوزوی(mp3)

 

لـیسـت سـی دی هـای MP3 دروس حــوزوی و دانشگاهی

درس

استاد

کد و مشخصات سی دی هایMp3

شرح باب حادی عشر

استاد مدرس افغانی

2  سی دی به کدهای 0 و 1

حلقات الاصول صدر

استاد صالحی افغانی

8 سی دی به کدهای2  تا 9

صمدیه

استاد آدینه وند

2 سی دی به کدهای 10 و 11

مطول .بحث معانی.

استاد فشارکی

6 سی دی به کدهای 12  تا 17

مغنی الادیب

استاد نائینی

10 سی دی به کدهای 18 تا 27

صرف میر

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 28

عوامل ملا محسن

استاد محقق افغانی

1 سی دی به کد 29

تصریف

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 30

تصریف

استاد محقق افغانی

1 سی دی به کد 31

شرح امثله

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 32

تحف العقول

استاد شمالی

1 سی دی به کد 33

صرف و نحو

استاد رضائی

2 سی دی به کدهای 34 و 35

کبری فی المنطق

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 36

صرف میر

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 37

حاشیه

استاد اسحاق نیا

4 سی دی به کدهای 38  تا 41

سیوطی

استاد آدینه وند

6 سی دی به کدهای 42 تا 47

مختصر المعانی

استاد امین شیرازی

4 سی دی به کدهای 48 و 49 و 50 و 51

جامی

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 52 و 53

سیوطی

استاد حیاتی

4 سی دی به کدهای 54 و 55 و 56 و 57

صمدیه

استاد حیاتی

2 سی دی به کدهای 58 و 59

نصاب الصبیان

استاد صمدی آملی

1 سی دی به کد 60

حلقات الاصول .حلقه اولی.

استاد شمالی

1 سی دی به کد 61

حلقات علم الاصول .حلقه ثانیه.

استاد شیخ بهائی

1 سی دی به کد 62

حلقات علم الاصول .حلقه ثالثه.

استاد شیخ بهائی

1 سی دی به کد 63

تجوید و روخوانی و روانخوانی

استاد شهیدی

1 سی دی به کد 64

تفسیر سوره حمد و بقره

استاد محسن قرائتی

1 سی دی به کد 65

خلاصه صرف ساده

استاد شمالی

1 سی دی به کد66

صرف مقدماتی

استاد شمالی

1 سی دی به کد 67

صرف ساده

استاد شمالی

2 سی دی به کدهای 68 و 69

هدایه

استاد شمالی

2 سی دی به کدهای 70 و 71

اصول الفقه مظفر .جلد 1.

استاد صالحی افغانی

4 سی دی به کدهای 72 و 73 و 74 و 75

اصول الفقه مظفر .جلد 2.

استاد صالحی افغانی

4 سی دی به کدهای 76 و 77 و 78 و 79

هدایه

استاد حیاتی

2 سی دی به کدهای 80 و 81

شرح تصریف

استاد مدرس افغانی

2 سی دی به کدهای 82 و 83

مبادی العربیه .جلد 2.

استاد حمید محمدی

2 سی دی به کدهای 84 و 85

مبادی العربیه .جلد 4.

استاد بهشتی

4 سی دی به کدهای 86 و 87 و 88 و 89

صرف ساده

استاد آدینه وند

2 سی دی به کدهای 90 و 91

شرح باب حادی عشر

استاد اشتهار دی

2 سی دی به کدهای 92 و 93

عروه الوثقی

استاد شمالی

1 سی دی به کد 94

تهذیب البلاغه

استاد شهریار

1 سی دی به کد 95

حاشیه

استاد مدرس افغانی

3 سی دی به کدهای 96 و 97 و 98

شرح امثله و تصریف

استاد آدینه وند

1 سی دی به کد 99

تصریف

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 100

عوامل فی النحو

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 101

عوامل ملامحسن

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 102

هدایه .قسمت اول.

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 103

.هدایه قسمت دوم. و صمدیه

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 104

سیوطی

استاد مدرس افغانی

6 سی دی به کدهای 105 تا 110

مغنی اللبیب .باب اول.

استاد مدرس افغانی

5 سی دی به کدهای 111تا115

مغنی اللبیب.باب رابع.

استاد مدرس افغانی

1 سی دی به کد 116

مغنی الادیب .باب اول و رابع.

استاد علی اکبرعرب خراسانی

3 سی دی به کدهای 117 و 118 و 119

الموجز فی اصول الفقه

استاد جزایری

2 سی دی به کدهای 120 و 121

معالم الاصول

استاد علی محمدی­خراسانی

5 سی دی به کدهای 122تا126

المنطق مظفر

استاد غرویان

6 سی دی به کدهای  127تا 132

المنطق مظفر

استاد علی محمدی­خراسانی

4 سی دی به کدهای133 و 134 و 135 و 136

اصول الفقه مظفر .جلد 1.

استاد علی محمدی­خراسانی

4 سی دی به کدهای137تا 140

اصول الفقه مظفر .جلد 2.

استاد علی محمد ی خراسانی

3 سی دی به کدهای 141 و 142 و 143

لمعه

استاد وجدانی فخر

20ـ سی­دی به کدهای 144ـ طهارت 145ـ صلوه 146 ـ ادامه صلوه 147ـ زکوه و خمس و صوم و اعتکاف 148ـ حج 149ـ ادامه حج 150ـ جهاد وکفارات و نذر و قضاء و شهادات 151ـ وقف و عطیه و متاجر152- ادامه متاجر 153ـ دین و رهن و حجر و ضمان و حواله و کفاله و صلح و شرکه 154ـ ادامه شرکه و مضاربه و ودیعه و عاریه و مزارعه و مساقات و اجاره و وکاله و شفعه 155ـ جعاله و ظهار و ایلاء و لعان و اقرار 156ـ وصایا و طلاق 157ـ نکاح 158ـ ادامه نکاح159- غصب –لقطه – احیاء الموات – صید و ذباحه 160-اطعمه و اشر به  161ـ ارث 162ـ ادامه ارث و حدود 163ـ قصاص و دیات

بدایه الحکمه

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 164 و 165 و 166

نهایه الحکمه

استاد فیاضی

5 سی دی به کدهای 167 تا 171

رسائل .بحث قطع وظن.

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 172 تا 175

رسائل .بحث برانت.

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 176 تا 179

رسائل .بحث استصحاب و تعادل و تراجیح.

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 180 تا 183

تفسیر جوامع الجامع ـ سوره نساء

استاد مویدی

1سی دی به کد184

مکاسب .بحث محرمه.

استاد وجدانی فخر

4 سی دی به کدهای 185 تا 188

مکاسب .بحث بیع.

استاد ستوده

6 سی دی به کدهای 189 تا 194

مکاسب .بحث خیارات.

استاد ستوده

7 سی دی به کدهای 195 الی201

کفایه الاصول .جلد 1.

استاد مصطفی اعتمادی

4 سی دی به کدهای 202 تا 205

کفایه الاصول .جلد 2.

استاد مصطفی اعتمادی

3 سی دی به کدهای 206 و 207 و 208

کفایه الاصول .جلد 1.

استاد علی محمدی خراسانی

5 سی دی به کدهای 209 تا 213

کفایه الاصول .جلد 2.

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 214 تا 217

نهایه الحکمه

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 218 تا 221

قوانین

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 222 تا 225

اسفار .جلد 1.

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 226 و 227 و 228 و 229

اسفار .جلد 2.

استاد مصباح یزدی

4 سی دی به کدهای 230 و 231 و 232 و 233

اسفار .جلد 3.

استاد مصباح یزدی

5 سی دی به کدهای 234 و 235 و 236 و 237 و 238

منظومه حکمت

استاد سید رضی شیرازی

9 سی دی به کدهای 239 الی 247

برهان شفاء

استاد مصباح یزدی

3 سی دی به کدهای 248 و 249 و 250

رسائل .بحث قطع و ظن.

استاد حیدری شیرازی

7 سی دی به کدهای 251 الی 257

رسائل .بحث برائت.

استاد حیدری شیرازی

4 سی دی به کدهای 258 و 259 و 260 و 261

رسائل .بحث استصحاب.

استاد حیدری شیرازی

4 سی دی به کدهای 262 و 263 و 264 و 265

تفسیر المیزان ـ سوره احزاب

استاد لطیفی

1 سی دی به کد 266

مکاسب .بحث محرمه.

استاد پایانی

5 سی دی به کدهای 267 و 268 و 269 و 270 و 271

مکاسب .بحث بیع.

استاد پایانی

7 سی دی به کدهای 272 الی 278

مکاسب .بحث خیارات.

استاد پایانی

6 سی دی به کدهای 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284

مکاسب .بحث محرمه.

استاد علیدوست

5 سی دی به کدهای 285 و 286 و 287 و 288 و 289

مکاسب .بحث بیع.

استاد علیدوست

7 سی دی به کدهای 290 الی 296

مکاسب .بحث خیارات.

استاد علیدوست

6 سی دی به کدهای 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302

کفایه الاصول .جلد 1.

استاد پایانی

4 سی دی به کدهای 303 و 304 و 305 و 306

کفایه الاصول .جلد 2.

استاد پایانی

4 سی دی به کدهای 307  و 308 و 309 و 310

رسائل .بحث قطع و ظن.

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 311و 312 و 313 و 314

رسائل .بحث برائت.

استاد علی محمدی خراسانی

4 سی دی به کدهای 315 و 316 و 317 و 318

رسائل .بحث استصحاب.

استاد علی محمدی خراسانی

2 سی دی به کدهای 319 و 320

شرح رسالة زبر جدیه حول صحیفه سجادیه

استاد صمدی آملی

2سی دی به کد های 321و322

شرح رسالة رتق وفتق

استاد صمدی آملی

2سی دی به کد های323و324

لمعه

استاد اشتهاردی

13 سی دی به کدهای 325ـ طهارت 326ـ صلوه 327ـ ادامه صلوه و زکوه و خمس و اعتکاف 328 ـ ادامه اعتکاف و حج 329ـ ادامه حج و متاجر 330ـ ادامه متاجر و دین و رهن و ضمان و حواله و کفاله و صلح و شرکه و مضاربه و ودیعه 331ـ ادامه ودیعه و اجاره و عاریه و مزارعه و مساقات و وکاله و شفعه و سبق و رمایه و جعاله و وصایا 332ـ ادامه وصایا و احیاء الموات و صید و ذباحه 333ـ اطعمه و اشربه و قصاص 334ـ حدود 335ـ ارث 336ـ دیات و جهاد 337ـ قضاء و کفارات و نذر

اشارات .جزء 2.

استاد فیاضی

2 سی دی به کدهای 338 و 339

اشارات .جزء 3.

استاد فیاضی

3 سی دی به کدهای 340 و 341 و 342

رسائل .بحث قطع و ظن.

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 343 و 344 و 345 و 346

رسائل .بحث برائت.

استاد نائینی

2 سی دی به کدهای 347 و 348

رسائل .بحث استصحاب.

استاد نائینی

4 سی دی به کدهای 349 و 350 و 351 و 352

کفایه الاصول .جلد 1.

استاد ستوده

3 سی دی به کدهای 353 و 354 و 355

کفایه الاصول .جلد 2.

استاد ستوده

3 سی دی به کدهای 356 و 357 و 358

لمعه

استاد شب زنده دار

3 سی دی به کدهای 359 و 360 و 361

آموزش فلسفه

استاد میر سپاه

6 سی دی به کدهای 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367

بدایه المعارف

استاد خرازی

3 سی دی به کدهای 368 و 369 و 370

شرح شمسیه

استاد آدینه وند

3 سی دی به کدهای 371 و 372 و 373

شرح باب حادی عشر

استاد مؤیدی

1 سی دی به کد374

تلخیص المنطق

استاد شهاب

2 سی دی به کدهای 375 و 376

تحریر شرح لمعه 1

استاد بحرینی

1سی دی به کد 377

تحریر شرح لمعه2

استاد بحرینی

1سی دی به کد 378

تحریر شرح لمعه3

استاد بحرینی

1 سی دی به کد 379

منتخب احادیث تحف العقول

استاد صحفی

2 سی دی به کدهای 380 و 381

منتخب احادیث اصول کافی

استاد محدثی

2 سی دی به کدهای 382 و 383

شرح نظام

استاد مدرس افغانی

4 سی دی به کدهای 384 و 385 و 386 و 387

تفسیر سوره‌ها

استاد شهید مرتضی مطهری

1سی دی به کد 388

تفسیر قرآن کریم

استاد تحریری

4 سی دی به کدهای 389 و 390 و 391 و 392

درس اخلاق

استاد تحریری

2 سی دی به کدهای 393 و 394

رسائل .بحث قطع وظن.

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5 سی دی به کدهای 395 و 396 و 397 و 398و399

رسائل .بحث انسداد.

استاد سید رسول موسوی تهرانی

4 سی دی به کدهای 400 و 401 و 402و403

رسائل .بحث استصحاب.

استاد سید رسول موسوی تهرانی

5 سی دی به کدهای 404 و 405 و 406 و 407و408

رسائل .بحث تعادل و تراجیح.

استاد سید رسول موسوی تهرانی

3 سی دی به کدهای 409و410و411

کشف المراد

استاد علی محمدی خراسانی

1 سی دی به کد 412

روش کلاسداری و تبلیغ

استاد محسن قرائتی

2 سی دی به کدهای 413 و 414

/ 6 نظر / 2293 بازدید
مــــونـــا

در بــــــاران صــــدایت مـــی کـــنـم در بـــارانــــی کــــه ابــــر مهربانه به خشکی زمین می نگردو معصومانه و دلسوزانه می گوید : غــــــــــــم بــــــی آب بــــــــــودن پـــیــرت کــــــــــرده یــــا گــــــناه ایـــــن مــــــردم کــــافـــــر و گنــــاهکار ؟ از طــــرف مـــــــو نـــــــا [لبخند][ماچ]

هیچ بن هیچ

سلام آقا خیلی ممنون از این که چنین بانک جامعی از فایل های صوتی اساتید تهیه کرده اید من خودم حدودا یک ماهه که دنبال سی دی های معرفت نفس از استاد صمدی آملی بودم که وقتی توی سایت شما پیدا کردم انگار که دنیا رو بهم دادن خیلی خیلی دعاتون می کنم یا حق هیچ بن هیچ

طلبه

سلام خسته نباشین ممنون از زحماتتون یه پیشنهاد داشتم اگه عملی بشه به نظر می رسه خوب باشه جدول سی دی ها نظم منطقی نداره. ای کاش بر اساس یه نظم خاصی چیده می شد نه به صورت درهم . یا بر اساس پایه درسی یا بر اساس علم خاص طبقه بندی بشه اینجوری بهتر به نتیجه می شه رسید .

منتظر

سلام وخسته نباشید راستش میخواستم درخواست کنم محصولاتتون رو جوری دسته بندی کنید تاما مثلا اگه دنبال درس بدایه الحکمه یالمعه یا اصول یاغیره هستیم بدو نیم ازاین درس چندتا استاد وجود داره ممنون

سلام و تشکر از زحمات شما. اگر اسامی سی دی ها با نظم الفبایی نام سی دی تنظیم گردد جستجو در موضوع خاص آسان تر خواهد بود. اجرکم عند الله.

حمید

با سلام خیلی کار قشنگی انجام دادید تشکر فقط اینکه دروس اصولی و فقهی و فلسفی و اخلاقی و ... را به صورت نامنظم جمع نکنید تا واضحتر شود ودسته بندی شده بفرمایید یا زهرا